Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.01.2019 12:00 - Н.Н. Ладигина-Котс "Развитие на формите на отражение в процеса на еволюция на организмите"
Автор: metaloobrabotka Категория: Технологии   
Прочетен: 321 Коментари: 0 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Журнал «Вопросы философии» 1956 г., № 4, стр. 94-103

Развитие форм отражения в процессе эволюции организмов

Класиците на марксизма-ленинизма са придавали голямо значение на изучаването на историята на развитие на формите на отражение в процеса на еволюция на организмите. В. И. Ленин казвал, че историята на умственото развитие на животните, както и историята на умственото развитие на детето, наред с историята на отделните науки, историята на езика, психологията и физиологията на органите на чувството се явяват тази област от знанието, от която трябва да излезе теорията на познанието и диалектиката.

Фр. Енгелс писал, че благодарение на установяването на еволюционното развитие на организмите била създадена основа за предистория на човешкия дух, за проследяване на различни степени от нейното развитие.

Без тaзи предистория съществуването на мислящия човешки мозък трябва да е било чудо.

Както е известно, отражението се явява свойство, присъщо на цялата материя, но формата на отражение зависи от качественното различие на материята.

Отражението се проявява в способността на всяко материално тяло да отговаря на външно въздействие в съответствие с характера на това въздействие и природата на тялото.

Живата органична материя в сравнение с неживата притежава качественно своеобразна форма на отразяване — раздразнимостта, на основа на която у живите организми в процеса на тяхната еволюция възникват по-високи форми на отражение — чувство, възприятие, представа, мислене.

Да разгледаме във филогенетичен ред на живите организми конкретните данни на формите на отражене спрямо околния свят.

* * *

Животните, стоящи в началото на филогенетичното дърво са едноклетъчните организми, които реагират на биологическа форма на отражение тип раздразимост. Раздразнимостта се проявява в способността на тези животни да преминават в състояние на възбуда под влияние на въздействащи стимули и да отговарят на тези въздействия с положителна или отрицателна реакция. Различните части на телата на простите организми притежават нееднаква възбудимост по отношение на различни стимули. Возбуждение распространяется обычно от пункта максимального возбуждения к месту минимальной возбудимости организма. «Весь организм простейшего является «анализатором» и обладает рецептивной способностью дифференцировки, но он различает интенсивность, а не качество стимула. Характер ответной реакции простейших организмов на механические, химические и температурные раздражители определяется не только характером стимула, но и физиологическим состоянием организма. У этих живых существ весьма трудно обнаруживаема и, быть может, даже проблематична способность к образованию временных связей» (см. Jan DеmЬоwski «On conditioned reactions of Paramaecium caudatum towards light». Acta Biologiae experimentalis. Vol. XV, № 4. 1950).

У по високоорганизираните животни, именно у многоклетъчните се наблюдава усложнен строеж на тялото и възникване на психическа форма на отражение. У многоклетъчните животни се появява нервна система, която от една страна, установява връзка между различните части на организма, а от друга се явява посредник между организма и средата. «Как часть природы, — пишет И. П. Павлов, — каждый животный организм представляет собой сложную обособленную систему, внутренние силы которой каждый момент, покуда она существует как таковая, уравновешиваются с внешними силами окружающей среды» (И. П. Павлов. Полное собрание сочинений. Т. III, ч. 1-я, стр. 124. 1951).

По-нататък И. П. Павлов уточнява, как се извършва това уравняване: «Колкото е по-сложен организма, толкова са по-точни, многочислени и разнообразни елементите на уравновесяване. За това служат анализаторите и механизмите както постоянни, така и временни връзки, установяващи точното съотношение между дребните елементи на външния свят и точната реакция на животинския организъм» (там).

За първи път нервна система се появява у низшите многоклетъчни животни; у тях тя представлява дифузна нервна мрежа, състояща се  финни влакна, пронизващи цялото тяло на организма и особенно обилно развити на подвижните пипала — органи, които най-често влизат в съприкосновение с храна и окръжаващи предмети.

У низшите многоклетъчни във връзка с наличието на нервна система елементарната аналитико-синтетична дейност се изразява по-ярко, в сравнение с простите. Низшите многоклетъчни различават не само интензивността, но и качеството на стимула. Они реагируют на химические, температурные, механические и в слабой степени на собственно световые стимулы. (Медузы имеют световоспринимающие элементы, различают свет от тени; гидроидные полипы повертывают свои венчики к свету, а гидры способны различать направление света и обычно движутся к свету.)

Отсъствието на доминиращ център в нервната система на низшите многоклетъчни се явява причина за това, че животното не е в състояние да осъществява синтез от външни дразнители на основание интеграция на индивидуалния опит, получен от отделните части на неговото тяло (например, чувство при пробване на храна от една група щипки не се передава на друга група щипки, не участващи в пробата, като така се изисква особено пробване за следващата, съответно реакцията от храната). Както показват опитите, у тях се образуват временни връзки, но те се отличават с голяма неустойчивост.

Особеността на отражение свойственно за този тип животни се състои в това, че видове реакции, отнасящи се например, към акта на хранене се осъществява не само до цели, неповредени животни, но и отрязани от тях органи, например щипки, съдържащи частички нервна мрежа и съхраняващи автономност на своите действия. (Например, отрязана щипка при хидра хваща храната и пари движение на поднасяне на храната към несъществуващата уста.)

Разширяването на ареала на разпространение на живот в наземната, подземна и въздушна среда е свързано с усложняването на строежа на телата и с увеличаване на подвижността на организмите, предизвикват голяма активност на животните и водят до по-широки възможности на техните жизнени срещи с различните предмети и с живите организми от своя вид и други видове. Затова при по-високоорганизираните животни, у които има главен отдел, по-центрирана, верижна нервна система и по-развити рецептори, нивото на отражателна способност е по-високо, отколкото с низшите многоклетъчни. Кроме химической (обонятельной и вкусовой), а также явно выраженной световой чувствительности, у дождевых червей в связи с их образом жизни, то есть с ползанием по земле, особое развитие получает осязательная и кинестетическая рецепция, дающая пространственные и контурные восприятия предметов.

У червеите възниква способност към диференцировка на многочисленните стимули както на биологически значими, така и на биологично неутрални, но свързани с биологически значимите. Тези животни са способни не толкова към по тънък анализ, но и към по-устойчив синтез на раздразнение на външния свят при установяване на по-сложни временни връзки.

Нивото на аналитико-синтетичния процес у червеите е по-висок, в сравнение с тези разгледане преди група животни, и активността на червеите в тяхното взаимодействие със средата е по-ярко изразена, отколкото с низшите многочислени. Наличието на практически анализ се проявява у червеите в обонятелни и осезателни диференцировки, свързани с активно търсене на храна (например, у анелидните червеи). Този анализ се съчетава с практически синтез, проявяващ се в събирането на хранителен материал и в складирането в запас.

Активността на животното се изразява в неговото въздействие на околната среда при възпроизвеждането им и конструктивната дейност, например, при изкопаване на жилището — ровейки, при слепване от пясък на жилищни тръбички (у многочетинестите червеи).

Особеността на отражение у животните от тази група се състои също и в това, че способността към образуването на временни връзки, включващи пространственни осезателно-кинестетически възприятия, притежават не само непокътнатите животни, но и червеи, лишени от глава и даже предни части на тялото. Това става поради факта, че останалите части от телата на животното съдържат ганглии, които регулират ориентировъчните движения на червея (например, в условия на експеримент, при пропълзяване на червей в лабиринт).

Значително по-високо ниво на развитие на формите на отражение на действителността е достигнато у типа членестоноги (у ракообразните, паяци, насекоми). Мозъкът, органите за чувство и рецепцията у тази група животни (в сравнение с червеите) са усложнени във връзка с по-високата степен на тяхното приспособяване към предвижване в различни среди: във вода, на земя, във въздуха. У най-високоорганизираните членестоноги, именно у насекомите, възникват рецепторни способности, свързани с възприятиеето на нови свойства на околния свят: цвят, форма на предмети и звук.

Анализаторната способност на членестоногите е свързана с диференцировката на най-разнообразните свойства на биологически значимите предмети, възприемани с помоща на обоняние, вкус, зрение, осезание и органи на слуха. Практическият анализ у членестоногите се съчетава с по-висока степен на развитие на практическия синтез, проявяващ се в осъществяването на активни връзки на животното не само с предметите на околната среда, но и с индивидите от своя вид и другите видове. Ще напомним сложните форми на инстинктивното поведение, изразяващи се в грижа на тези живи съществ за своето потомство (у мравките, пчелите, усите), в построяването на изумителни по своята структура сложни структури, създаваните от паяците паяжини за ловене, в постройките на гнезда от насекомите, в симбиозата на мравките с листните въшки. Това свидетелства за високо развитие у насекомите на сложни синтетични процеси, базиращи се на видовия опит.

По-високо ниво на аналитико-синтетични процеси у насекомите в сравнение с разглежданата група животни се проявява не само в естественните условия, но и в условията на експеримента. Много видове насекоми се оказват способни да образуват условно-рефлекторни връзки; при това става интеграция на показанията на различните рецептори: зрителни, обонятелни, вкусови, осезателни, двигателни — кинестетически.

Наблюдава се голяма устойчивост при установяване у насекомите на временни връзки и възможност за поправяне.

Днес в различните области на народното стопанство широко се практикува насочено изменение на поведението на насекомите, чрез образуване у тях на нужни за човека условно-рефлекторни връзки. Например, използва се натурален условен рефлекс при посещение на пчели при събиране на мед от някои растения, става по пътя на отстраняване на едни условни рефлекси и усилване други, като така се превключва насекомото на събиране с едно медоносно растение на друго, като това има голямо селскостопанско значение (важно фуражно растение, обогатяващо почвата с азотни вещества, например, детелина).

В някои случаи се превключва пчелата с посещение на силно медоносно растение (например, елда) на друго растение, бедно на нектар и слабо посещавано от пчели (например, горчица), с цел повишаване кръстосването при опрашването на полезни растения.

Тези факти указват на пластичност на нервната система на насекомите, обусловено от приспособляемостта на насекомото към видоизменените условия на живот, което дава възможност на човека насочено да изменя поведението на насекомите по пътя на установяване у тях на нови временни връзки със средата.

Всички сложни форми на инстинктивно поведение на безгръбначните имат в своята основа природена, тоест безусловно-рефлекторна дейност в по-голяма или по-малка степен включваща условно-рефлекторни компоненти. Всички безгръбначни животни, даже такива, като насекомите, имат много сложни инстинктивни форми на поведение, притежават ограничена способност към перестройка, особено при рязко отклонение на условията на живот от нормалните. Попадая в необычные для них жизненные ситуации, насекомые проявляют привычные, инстинктивные формы поведения, неадекватные ситуации, и погибают. Аналитико-синтетическая деятельность насекомых, проявляющаяся в их инстинктивном поведении, определяется наличием в окружающей среде специальных раздражителей. Насекомото реагира на тези дразнители със строго определена серия от последователно развиваеми действия.

Формите на отражение на насекомите на окръжаващото ги са заключени преимущественно в рамките на тяхното видово поведение.

Преминавайки към изясняване еволюцията на формите на отражение у представителите на основните класове гръбначни животни, представляващи по-висока степен на еволюционно развитие, а именно: риби, амфибии, рептилии, птици, млекопитаещи — ние преди всичко трябва да подчертаем появата у тях на морфолого-анатомични черти в организацията, възникващи под въздействие на средата и закрепващи се в резултат от естествения отбор.

По-централизираната и силно развита нервна система, богата инервация на мускулатура обуславят многообразното развитие от движение и възникването на поведение на по-високо ниво, координирано главно от главния мозък. Излизащите от главния мозък гръбначно-мозъчни нерви имат гръбно чувстващи и коремни двигателни кореноплодни. Иннервируя все тело, органы чувств, конечности, они дают возможность связывать получаемые извне раздражения, проводить их к центральному отделу мозга, перерабатывать в мозгу и отражать вовне, в различного рода двигательных реакциях.

Тези нови признаци на гръбначните животни (в сравнение с безгръбначните) осигуряват появата на нови форми на техните взаимоотношения със средата, новите форми на отражениe на окръжаващия свят във връзка с приспособяване на представителите на различните систематични групи от гръбначните животни към различните условия на тяхното съществуване.

Геолого-морфологическите, физически, механически изменения на повърхността на земята, колебанията на температурни, светлинни, химически и биологически условия на живот на гръбначните животни, адаптацията на последните към различна среда на обитание, естественно предизвикват или постепенни, или рязки преходи в еволюцията на тяхната организация и форми на отражение. Всеки нов стадий от еволюцията се опира на изменения, възникнали по-рано, в предишен стадии. Всяка епоха има свое направление в развитието на гръбначните, съответстващо, като цяло на изменението на физическата среда.

Строежа на телата на гръбначните дава предпоставки за по-прогресивно развитие на техните форми на отражение в сравнение с безгръбначните.

У гръбначните животни процесите на анализ и синтез на дразнителите на външния свят придобиват особен характер във връзка с изменението на морфолого-анатоми чния строеж на техните тела, способите на предвижване, във връзка с увеличаването на обема, структурата на мозъка, появата на нов мозък (Neopallium) — кора, сложни рецептори, а така също във връзка на приспособленията на животните към различните екологически условия на тяхното местообитание. Макар че главния мозък на всички гръбначни животни има 5 отдела: преден, междинен, среден, малък мозък и продълговат мозък, относителното развитие на всеки от тези отдели у представителите на различните класове гръбначни е нееднакво.

Животът на низшите гръбначни, например рибите, протича в сравнително еднородна, водна сред, която е обусловила слабо развитие на тяхната централна нервна система, а висш мозъчен отдел (мозъчна кора имат само акулите) и своеобразие от техните рецептори.

У рибите при наличие на обонятелна, вкусова, осезателна, температурна, зрителна, слухова чувствителност взъниква своеобразна, а именно вибрационна чувствителност, свързана с наличието на органи на страничната линия, възприемаща ритмичните колебания на водата, помагаща им да заобикалят намиращите се във водата препятствия.

Зрителният анализатор на рибите е способен да диференцира не само интензивността на света, но и петте основни цвята от спектъра, движение, форми различни предмети. Разнообразиерто от рецепции предполага доволно многостранен и своеобразен анализ на околните риби, синтеза от различни дразнители, наличието на дълги вериги безусловно-рефлекторни (инстинктивни) връзки, особенно при ловуването при хищните риби и проявата у някои видове риби на сложни форми на грижа за малките, свързано с конструирането на гнезда.

Способността на рибите при установяването на условно-рефлекторни връзки в експериментални ситуации се наблюдава сигнална значимост за тях на вкус, цвят, звук, движение, но се забелязва и слабост на техния синтез, неустойчивост на спиращите хранителни и двигателни условни рефлекси и неспособност към образуване на условно спиране.

Полуводните, полуназемни гръбначни, а именно амфибиите, имат пет погоре упоменати отдели на мозъка, но мянат мозъчна кора. Те притежават вибрационна чувствителност, свързана с възприемане колебанието на водата, само в лавров стадии (попови лъжички) и губейки я във възрастно състояние. Но зато у них усиливается, обостряется по сравнению с рыбами обонятельная, зрительная и слуховая рецепции.

Амфибиите са способни към диференцировка на мирис, цвят, движение на предмети и към синтез на дразнителите, които особенно ярко се проявяват при осъществяване на сложни форми на грижа за съзряващата младост и при конструктивното оформяне (някои тропически видове амфибии) доволно изкусни гнезда от тиня и листа за помещаване на хайвер и създаване на потомство.

Но синтеза у амфибиите, осъществяван при изработката у тях на условни връзки в лабораторна обстановка е несъвършен. Условните връзки у амфибиите се отличават с голяма инертност, непластичност. Характерно, что удаление большого мозга не мешает амфибиям воспроизводить главнейшие из безусловно-рефлекторных, инстинктивных реакций, связанных не только с актами питания, но и с зарыванием их в землю и даже со спариванием.

У класата наземни гръбначни, по-высокоорганизирани, именно у влечуги, рептилий, имащи по-развит мозък (с зачатъци на кора) и притежаващи по-голяма способност към предвижеване по земята, проявяващи по-голяма активност при ловуване на разнообразен жив добив, анализаторската дейност достига по-високо ниво, в сравнение със земноводните. Интегрираната дейност на анализаторите: зрение, обоняние, осезание, например при хранене са свързани у някои видове с ловуването на животни, силно съпротивяващи се на жертвите (например, у змиите) свидетелства за по-високо развит аналитико-синтетичен процес на техните мозъци.

Значително по-високо ниво на аналитико-синтетични процеси се забелязва в следните клас гръбначни, именно у птиците, във връзка с широкия ареал на тяхното обитание, сферата на тяхното предвижване (земя, дървета, вода, въздух) и способите на предвижване — летеж.

В съответствие с това у птиците е силно развит главния мозък, особенно зрителните органи, визуалните органи и малкия мозък (регулиращи положението на телата на птиците при техния полет), в усъвършенстване на развитие у птиците на зрителните органи и слуха.

Съдружественната дейност у птиците на главните анализатори, такива, например, като зрение и слух е свързана с биологически важни моменти на тяхното поведение, с лова на жив добив (у хищните птици), с процесите на размножение — брачни игри, мътене — и с актове, отнасящи се към люпене на пиленца, например към гнездостроеж.

Във всички тези актове птиците осъществяват точна диференцирова на околния свят, или извършват внимателен анализ на местата на нахождение на добива, или изискване за подходящ гнездови материал. Този анализ се осъществява във взаимодействие със синтеза при енергичната двигателна активност при птиците, свързан, например, със следене на жертвата или с конструктивната дейност при построяването на изкусни гнезда за гледане на малките, сложно оформени площадки за мътене и т. н.

При изследването на сложната инстинктивна, безусловно-рефлекторна дейност на птиците се забелязва широко използване от птиците на индивидуалния опит при осъществяване процеса на гнездостроеж, което отнова така свидетелства за пластичност и подвижност на техните нервни процеси и сравнително високи нива на нивата на синтетична дейност на мозъка. Значително развития синтез у птиците се подтвърждава и от наличието у тях на подражателни и звукоподражателни способности, проявяващи се във възпроизвеждане на гласове и звуци на други животни.

Но, отбелязвайки високото ниво на развитие на аналитико-синтетичните способности у птиците, забелязани например, при изпълняването на сложна конструктивна дейност, ние трябва да подчертаем, че тези способности се проявяват при определени, нормални условия на тяхната жизнедеятелност.

Отклонение от нормите предизвиква нецелесъобразност на действията на птиците, което свидетелства за ситуационно-свързни възприятия у тях, за известна стереотипност на тяхната сложна инстинктивна дейност. Така например, ако у чайките, гнездящи на земя сред крайбрежните камъни, преместването на яйца, които са лежали в яма, на друго място, то птиците ще продължат да люпят в пустата яма, докато яйцата лежат близо до нея. Если яйца заменить камнями или другими округлыми деревянными предметами, птица-мать этого не заметит и будет продолжать насиживание. (Опыты Г. А. Скребницкого «Отношение чайки к гнезду, яйцам и птенцам». Сборник «Рефлексы, инстинкты». Соцэкгиз. 1936.)

Птиците се оказали по-способни, в сравнение с рептили, амфибии и риби, към промяната на сигналното значение у дразнителите. У тях значително по-добре са изразени и спирачните процеси. По характеру своих аналитико-синтетических процессов птицы занимают среднее положение, резко превосходя в этом отношении стоящих ниже их в системе животных рыб, амфибий, рептилий, но не доходя до уровня развития млекопитающих, в частности, собак.

По-сложни, несъмнено по-високи и по-съвършенни форми на поведение се наблюдават у класовете млекопитаещи, особенно у приматите, или до близките до човека животни.

Такива приспособителни признаци при млекопитаещите, като топлокръвност, козина им дава възможност за терморегулация и обитание в различни климати, а така също радикално осигурено съхранение у потомствата по пътя на хранене с мляко от майката, са обусловили значителното развитие на тези групи животни, имащи и по- сложни форми на поведение.

Разпространението на млекопитаещите, живеещи в различни места на обитание е обусловено от приспособяването към живот на земя, под земя, във вода, на открити пространства от сушата и в гори, като това се отразило преди всичко на многообразието на способите на тяхното предвижване.

Млекопитаещите могат да ходят, бягат, скачат, плуват, лазят по дърветата, да се прехвърлят във въздуха от дърво на дърво и даже да летят (летящи мишки). У некои примати — маймуни, особенно висшите има кратковременна вертикална походка.

Разнообразието от условия на обитание у млекопитаещите, безпределните възможности да встъпват в контакт с колосално количество дразнители от външната среда е обусловила високо развитие на нервната системя у млекопитаещите, в частност, главния мозък, а заедно с това и голямото и от време на време специфично развитие на техните рецептори: зрение, слух, обоняние, осезание, вкус и кинестезия.

Обоняние, как и слух, в некоторых отрядах млекопитающих (у хищных) по остроте своей превосходит обоняние человека. Эти рецепторы у хищных животных играют ведущую роль при отыскивании живой добычи.

Опытами академика И. П. Павлова доказано, что собаки прекрасно отличают звуки, различающиеся между собой на 1/8 тона; порог раздражения звуками у них ниже, чем у человека; «наше ухо слышит только звуки в 45—50 тысяч колебаний в секунду, а анализатор собаки слышит тон в 80—100 тысяч колебаний» (см. И. П. Павлов. «Лекции по физиологии», стр. 297. Москва. 1952).

У собак и у некоторых других хищных животных обнаружена способность к образованию следовых условных рефлексов, обеспечивающих сохранение следов раздражений, что, несомненно, содействует повышению уровня аналитико-синтетической деятельности их мозга и расширению и углублению диапазона связей животных с окружающим миром.

Установлено, что у группы приматов, именно у обезьян, обнаруживается не только большая по сравнению с собаками сила и лучшая подвижность нервных процессов, но и большая легкость и быстрота в осуществлении анализа и синтеза сложных раздражителей. У обезьян наблюдается синтез более обширных связей вследствие более широких двигательных возможностей этих животных, благодаря наличию у них хватательных конечностей — рук — и высококоординированной деятельности зрительного, кинестетического, осязательного и гаптического анализаторов.

У высших обезьян (шимпанзе) обнаружена большая подвижность раздражительных и тормозных процессов, особенно по сравнению с подвижностью этих процессов у других млекопитающих, именно у хищных (собак) и особенно у грызунов (мышей). У обезьян в отличие от собак процессы возбуждения сильнее, чем процессы торможения. Наблюдается некоторое отставание тормозного процесса от раздражительного.

У обезьян «легче происходит слияние отдельных компонентов сложного раздражителя в единый раздражитель. Так же довольно легко образуются условные рефлексы второго, третьего порядка и временные связи на основе ориентировочно- исследовательского рефлекса»… «На примерах одновременно-комплексных и цепных раздражителей, условно-тормозных комбинаций и т. п. было показано, что обезьяны по степени развития анализа и синтеза несколько превосходят собак» (Л. Г. Воронин «Итоги сравнительно-физиологического изучения нервной деятельности». «Известия АН СССР», серия биологическая, № 5 за 1954 год, стр. 131).

Все это указывает на высокий уровень высшей нервной деятельности у обезьян, превосходно приспособляющихся к изменяющимся условиям среды.

Действительно, учитывая кочевой образ жизни многих видов обезьян — стадность — и зачастую встречаемую у них жизнь в двух средах обитания: на деревьях и на земле, — всеядность, богатство окружающей их флоры и фауны, величайшее многообразие раздражителей, направленных к разным рецепторам обезьян, можно придти к заключению, что высокая подвижность их нервных процессов возникла в результате воздействия среды и весьма высокой адаптации их к этим воздействиям.

В поисках пищи обезьяны обычно охватывают значительную территорию, совершая при этом довольно большие переходы.

Как преимущественно растительноядные животные, обезьяны имеют разнообразнейший растительный корм: ягоды, орехи, плоды, листья, молодые побеги, почки, цветы, корневища растений.

Все внешние признаки растений, конечно, должны различаться ими и ассоциироваться с соответственным вкусом потребляемого корма.

Разнообразие характера пищи обезьян, ее внешнего вида и внутренней структуры, как и мест ее нахождения (не только на ветвях деревьев, но и в древесных полостях, под корой, в дуплах, в пазухах листьев, а при спуске обезьян на землю — под камнями и в углублениях камней), требует утонченной дифференцировки окружающего. Следует отметить, что обезьяны употребляют также в качестве пищи некоторые виды насекомых, их яйца, личинки, яйца птиц, мед. Поиски и собирание этой пищи совершенствуют аналитические способности обезьян.

В поисках съедобного и предпочитаемого корма обезьяны должны быть особенно «наблюдательными», чтобы выделять, дифференцировать съедобные плоды и ягоды от несъедобных и даже ядовитых, зрелые — от незрелых, особенно вкусные, предпочитаемые — от менее излюбленных.

У обезьян должна быть сильно развита быстрая, точная и тонкая, сопровождающаяся анализом ситуации дистантная зрительная дифференцировка окружающего, для того, чтобы при быстрых стадных переходах в поисках корма они могли выделять на ходу по цвету на зеленом фоне растений пригодный, предпочитаемый плод.

Обезьяны, как обитатели тропического леса с пышной растительностью, изобилующей яркими окрасками цветов и плодов, составляющих их обычную пищу, естественно, имеют хорошо развитое цветоразличение.

В лабораторных условиях доказано, что обезьяны обладают цветным зрением.

Экспериментами автора этих строк установлено, что высшие обезьяны (шимпанзе) в состоянии различать до 22 цветов спектра, до 7 оттенков одного и того же цветового тона (например, красные) и превосходно различают форму, величину изображения, рисунки предметов.

Особенности способов питания обезьян, как выискивателей и собирателей пищи, обусловили высокое развитие их ориентировочно-исследовательского рефлекса, а именно ознакомительно-обследовательской деятельности, обнаруживающейся и в условиях их свободного поведения в неволе и связанной с сильным развитием их тонкого практического анализа.

Этот анализ не ограничивается только выделением предметов и ознакомлением с их поверхностными свойствами; он сочетается с более глубоким обследованием, сопровождающимся расчленением употребляемых в качестве пищи продуктов и дифференцировкой скрытых частей при их обработке.

Принимая во внимание сложную внутреннюю структуру многих плодов, наличие в некоторых из них камер, а в последних более вкусного, питательного содержимого, наличие в плодах несъедобных косточек, а иногда и съедобных зерен, следует предполагать, что практический анализ происходит у обезьян не только при ознакомительном обследовании поверхностных свойств плодов, но и при обработке плодов, осуществляемой в соответствии со структурой плода. Обезьяны разгрызают скорлупы, снимают кожуру, разделяют плоды руками и зубами, вычленяют их внутренние части, вылущивают и бросают несъедобные косточки.

Практический анализ проявляется и при дифференцировании частей, получающихся в результате обработки, когда мельчайшие, но биологически ценные пищевые вещества не теряются в общей груде грубо расчленяемого материала, а вылущиваются зубами, выковыриваются пальцами и выделяются для потребления.

На основе ознакомительной и обрабатывающей деятельности и подмечания пространственных отношений между частями предметов у высших обезьян возникают попытки конструктивной, воссоединяющей деятельности, указывающие на способность их к практическому синтезу. Так, например, высшая обезьяна, осуществляя акт распутывания, разматывания (например, веревки, запутанной за палочку), окончив действие, осуществляет акт заматывания; низшие же обезьяны обычно ограничиваются лишь распутыванием.

Конструктивные формы деятельности обезьян, с которых они осуществляют соединение предметов, являются у высших обезьян (шимпанзе) видовой особенностью. Ежедневно они строят гнезда на деревьях для ночлега. В период особенно палящей жары, которой обезьяны избегают, они спускаются на землю под сень деревьев и делают себе так называемые дневные постели, то есть настилы из травы, листьев и тонких, прижатых к земле ветвей.

Исследование автором этих строк гнездостроительной активности взрослого шимпанзе показывает, что в этих актах процессы разъединения и соединения предметов неразрывно и тесно связаны. Взаимодействие того и другого осуществляется при выборе ими подходящего материала из окружающей среды, при расположении разного по качеству и по плотности материала в определенном его соотношении в сложных двухслойных гнездах.

У высших обезьян (например, у шимпанзе) на базе высокоразвитого манипулирования с предметами, обогащающего их восприятиями свойств предметов, в особенности формы, величины, твердости, обычно обследуемых руками, возникает новая, не существующая у других млекопитающих форма деятельности — именно «орудийная» деятельность[1]. Эта деятельность есть та предтрудовая деятельность животных, то есть та биологическая база, на которой позднее возникли животнообразные формы труда, характерные для непосредственных животнообразных предков человека.

Именно в этой форме деятельности шимпанзе сочетает предметы не столько на основе инстинкта (как при конструировании гнезд), сколько на основе приобретенного им опыта.

В «орудийной» форме деятельности шимпанзе осуществляет опосредствованное употребление предмета как орудия, устанавливая новые связи между собой и другими предметами и даже между двумя биологически индифферентными предметами на основе адаптивного синтеза объектов внешнего мира.

При анализе свободной «орудийной» деятельности шимпанзе оказалось, что шимпанзе применяет предмет в качестве орудия при ознакомительно-обследовательской деятельности (при ознакомлении с колющим объектом, например, ежом, с которым он явно избегал непосредственного соприкосновения, с обжигающим, например, огнем, с движущимся — живой мышью и т. п.).

Шимпанзе прибегал к «орудию», будучи не в состоянии произвести непосредственное воздействие на предмет руками (например, когда он производил разбивание удаленного от него толстого стекла взятой в руку палкой, вычищал у себя под ногтями грязь проволочкой) или тогда, когда избегал непосредственного соприкосновения с неприятными предметами (от нечистот, прилипших к его ногам, он очищался взятой в руку палкой, тряпкой, бумагой).

В «орудийной» деятельности в большей степени, чем в какой-либо другой, обнаруживалось включение обезьяной подсобных, предварительных действий, направленных на осуществление биологически значимого для нее результата, связанного то с опознаванием предмета, то с воздействием на предмет, то с установлением связи посредством одного предмета для достижения им другого.

В этой «орудийной» форме деятельности практический синтез у шимпанзе поднимается на столь высокий уровень, что позволяет признать установление обезьяной таких связей, которые характерны для мышления.

Мышление особенно явственно проявляется в тех случаях, когда шимпанзе не только употребляет предмет в качестве «орудия», но и активно подрабатывает этот предмет, производя ряд предварительных действий, облегчающих употребление «орудия». Так, например, прежде чем просунуть ветвь в узкие просветы между жердями клетки для контактирования с другими, смежно сидящими обезьянами, шимпанзе обрывает боковые побеги этой ветки, затрудняющие ее просовывание.

В этих подсобных действиях шимпанзе устанавливает такие связи между предметами, которые относятся к использованию их не столько в данной, сколько в будущей ситуации, правда, отделенной от данной весьма кратким промежутком времени, причем воздействие на обрабатываемый предмет осуществляется на базе оставшегося от прошлого опыта следа, зрительного образа, представления об использованном орудии.

По нашим наблюдениям, специфика использования «орудия» антропоидом (шимпанзе) состоит также и в том, что это «орудие» не сохраняет закрепленного за ним назначения. После употребления палки, по исчезновении необходимости в ней, шимпанзе разрушает ее, хотя порой не имеет замены для повторного использования. После момента употребления «орудие» теряет свое назначение. Таким образом, употребление «орудия» у шимпанзе качественно иное, чем у человека.

Экспериментальное исследование способности обезьян к употреблению «орудия» в виде палки было поставлено целым рядом советских (а также и зарубежных) ученых с применением различных испытуемых животных и разнообразнейших методик (Вацуро, Войтонис, Рогинский, Павлов, Протопопов, Хильченко, Штодин и другие).

В условиях эксперимента, проводимого советскими учеными, палка употреблялась обезьянами в качестве «орудия» захватывания и притягивания приманки в горизонтальной плоскости (прямым или обходным путем), как «орудие», сбивающее приманку, подвешенную высоко в воздухе, как «орудие» выталкивания приманки из узкой металлической трубы, откуда шимпанзе не мог извлечь ее руками.

В наших опытах взрослый шимпанзе Парис сразу выбирал подходящее для употребления «орудие», годное для проталкивания в трубу с приманкой, дифференцируя различные его признаки: форму, длину, ширину, плотность, толщину, выбирая из нескольких предложенных различных палок нужную палку. Более того, если не было готового, подходящего для употребления «орудия» — палки, — шимпанзе Парис производил обработку не совсем подходящего предмета. Например, он отламывал боковые отростки веток, удалял мешающие проталкиванию в трубу поперечины на палке и оставлял только прямой ствол; он обгрызал толстые палки, производил отщеп лучины от целой широкой доски, расправлял закрученную проволоку и употреблял ее распрямленные концы в качестве «орудия» доставания приманки, помещенной в узкой трубе.

Но как в наших опытах, так и в опытах других исследователей (В. Келера и Э. Г. Вацуро) шимпанзе испытывал чрезвычайное затруднение при необходимости конструктивного составления «орудия» (см. В. Келер «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян». М. 1930; Э. Г. Вацуро «Исследование высшей нервной деятельности антропоида (шимпанзе)». 1948).

Хотя в «орудийной» деятельности шимпанзе, особенно при подработке «орудия», мы усматриваем элементарное мышление, это мышление то оперирует непосредственными восприятиями предметов, то опирается на их следы — генерализованные зрительные образы (представления) обычно употреблявшегося орудия. Мысленного нового комбинирования своих действий на базе представлений, предваряющего конкретное составление «орудия», направленного к его удлинению, обезьяны без предварительных проб осуществить не могут.

Хотя у шимпанзе интеллект, мышление проявляется чаще всего при «орудийном» оперировании с предметами, трудовая деятельность в собственном смысле этого слова у них отсутствует.

Эта неспособность к мысленному новому конструированию своих действий даже у высших животных — антропоидов — резко отличает их от человека, способного мысленно планировать свою деятельность.

Шимпанзе совершенствует свои сенсорные дифференцировки в процессе упражнения, у него остаются генерализованные зрительные образы в результате прошлых опытов, но он все же не доходит до образования понятий, которые могут возникать лишь при условии выделения существенных черт предмета из многообразно меняющихся несущественных: он не может и мысленно оперировать представлениями, так как его представления ситуационно связаны с окружающей обстановкой.

Общие представления животных, которые И. П. Павлов считает «аналогами понятий», не переходят в понятия по причине отсутствия у животных слова, появившегося лишь в процессе трудовой деятельности коллективно работающих пра- людей, в процессе их общения и обмена мыслями не только о наблюдаемых ими, но и о полученных ими ранее результатах своего труда.

«Наверное протекли сотни тысяч лет, — в истории земли имеющие не большее значение, чем секунда в жизни человека, — пишет Ф. Энгельс,— прежде чем из стада лазящих по деревьям обезьян возникло человеческое общество» («Диалектика природы», стр. 136. 1952).

Решающим фактором в этом процессе был переход от жизни на деревьях к жизни на земле и возникновение вертикальной походки.

При появлении прямохождения руки освободились для осуществления трудовых актов, а легкие и голосовые связки могли лучше развиваться, что содействовало возникновению членораздельной речи.

Для того, чтобы этот сдвиг произошел, потребовались изменения условий жизни и местообитания, охлаждение климата, а также уменьшение легко добываемой пищи и т. д. В результате этих изменений обезьяноподобные предки человека вынуждены были в силу необходимости (выделение ред. РП) перейти в осуществлению более сложных предтрудовых процессов, обеспечивших им со временем прогрессивное развитие, завершившееся появлением мыслящего, говорящего, творящего человека.

***

На основании нашего обзора развития форм отражения окружающего мира в филогенезе организмов мы можем конкретизировать ряд философских положений, относящихся в материалистическому объяснению генезиса психики, ее изменения и поступательного развития, завершившегося возникновением качественно нового свойства — человеческого сознания.

Развившиеся из доклеточных форм жизни простейшие, одноклеточные организмы обладали лишь свойством раздражимости по отношению к различным внешним стимулам, причем дифференцировалось не качество, а лишь интенсивность стимула. Воздействие внешнего мира воспринималось весьма ограниченно.

В длительном естественно-историческом процессе эволюции видов животных под воздействием внешней среды и в неразрывной связи с окружающей природой происходило усложнение телесной организации животных, появилась многоклеточность, возникли нервная система и органы чувств. Таким образом, образовалась материальная основа, биологическая база для возникновения сознания.

Сознание, как качественно новое свойство, присущее лишь человеку, развивалось во времени и в пространстве на базе раздражимости, в связи и в соответствии с возникновением новых типов многоклеточных организмов, эволюции их от низших в высшим, от более простых к более сложным, обладающим более развитым мозгом и органами чувств, более высокими и многосторонними свойствами отражения действительности, то есть ощущением, восприятием, представлением, дающими более многогранное отражение свойств окружающей среды и более глубокое ее опознавание.

Это прогрессивное развитие форм животных, появление качественно новых состояний организма при видообразовании, как и возникновение качественно новых форм отражения мира, сопровождалось количественными и качественными изменениями. Эти изменения происходили в результате воздействия среды на организмы.

Степень и результаты этого воздействия зависели и от исторически сложившейся природы того или иного типа животных.

В сложной связи причин, определивших прогрессивное развитие психики от первичной раздражимости до сложных форм безусловно рефлекторной, инстинктивной деятельности, следует учитывать значение внутренних и внешних противоречий, возникавших как в недрах самих организмов, в процессе ассимиляции и диссимиляции ими элементов из окружающей среды при взаимодействии частей их тела, так и тех противоречий, которые возникали между организмом и средой, в том числе внутривидовыми и межвидовыми взаимоотношениями организмов друг с другом.

У высших животных, в частности, в группе приматов, у обезьян, возникают сложные и многообразные формы деятельности, такие, как, например, ориентировочно-обследовательская (или ознакомительная), обрабатывающая, конструктивная, игровая и особенно значимая в эволюции приматов, определенно выраженная у высших обезьян «орудийная» деятельность. Последняя присуща преимущественно, если не исключительно, этим высокоорганизованным животным, отличающимся способностью к употреблению предметов в опосредствованном значении и к установлению таких сложных адаптивных связей, которые явно включают наличие мышления.

Но даже высшие обезьяны обладают лишь чувственной формой отражения действительности, базирующейся на ощущениях, восприятиях, представлениях и конкретном, элементарном, наглядном мышлении; человек же образует понятия, благодаря чему у него появляется возможность обобщения и отвлечения с помощью слова.

Качественное своеобразие человеческого мышления возникло в процессе коллективной трудовой деятельности, опосредованной через орудие труда в процессе не только употребления, но изготовления орудий, беспредельно совершенствующихся, начиная со времени формирования доисторического человека.

Овладевая силами природы, прачеловек познавал дотоле неведомые, скрытые свойства предметов и связи явлений, подмечаемые и выделяемые им в форме обобщений, понятий, абстракций, обозначаемых словом. Это обеспечивало становление человека и переход его познавательных процессов на качественно новую ступень сознания.

Таким образом, диалектико-материалистическое исследование развития форм отражения в филогенезе организмов, вскрывая биологические предпосылки становления человеческой психики, дает возможность понять возникновение качественно иной, но берущей свои истоки в психике низших форм животных психики человека и его изумительных специфических свойств — труда, речи и сознания.

Н. Н. Ладыгина-Котс

 

[1] У низших обезьян эта деятельность имеется только в зачатке.
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: metaloobrabotka
Категория: Технологии
Прочетен: 686777
Постинги: 1624
Коментари: 217
Гласове: 348
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031