Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.08.2019 12:00 - Натрупване на капитала
Автор: metaloobrabotka Категория: Технологии   
Прочетен: 140 Коментари: 0 Гласове:
024. Натрупване на капитала.

За да се осигури ръст  на производството във все по-увеличаващи се размери предприемача използва част от добавената стойност за разширяване на производството.

Да се върнем към нашия пример. В резултат от произ­водството на стоки нашия дядя Вася присвоил за година добавена стойност в размер на 60 хил. рубли. Допустим, что часть прибавочной стоимости — 30 тыс. рублей — он решил дополнительно (вложить в дело», то есть использует теперь на расширение своего производства. Для этого он покупает дополнительно сырье и обору­дование (на что у него уходит 25 тыс. рублей.), нанимает до­полнительных рабочих на 5 тыс. рублей (увеличивает пере­менный капитал). В следующем году в производстве  у него находится капитал уже размером в 210 тыс. рублей = 185 тыс. руб. (с) + 25 тыс. руб. (v). При той же норме прибавочной стоимости, равной 300%, он  получит продукции на 285 тыс. рублей = 185 тыс. руб. (с) + 25 тыс. руб. (v) + 75 тыс. руб. (т). Если дядя Вася израсходует на личное потребление 40 тыс. рублей, то в следующем году на расширение производства он сможет использовать уже не 30, а 35 тыс. руб. = 75 тыс. руб. — 40 тыс. руб.

Както виждаме, разширеното възпроизводство е възмож­но тогава, когато добавената стойност не изцяло се потребява от капиталиста, а част от нея се използва за разширение на производството. Тази част от добавената стойност се капитализира, т. е. превръща се в капитал. За сметка на това действащия, функциони­ращ капитал се увеличава, натрупва. Ето защо капиталистическото разширено въсзпроизводство е натрупване на капитала.

Между добавената стойност и натрупване на капитала същест­вува пряка връзка и взаимозависимост. Колкото повече се натрупва капитал, толкова повече се създава добавена стойност, а колкото повече се произвежда добавена стоойност, толкова в по-голяма степен се ускорява на­трупването на капитала.

Всеки капитал, който дори да се повтаря в предишни размери не е нищо повече от натрупана, ка­питализирана добавена стойност. Но приро­дата на капитала, като резултат от незаплатен труд се вижда още по-ясно при разширеното възпро­изводство. Рассмотрим это подробнее.

Увеличаването на обема на производство е невъзможно без добавен капитал. А какво е това добавен капи­тал? Это и есть стоимость, за которую капиталист не уплатил и ломаного гроша (в нашем примере это 30 тыс. руб. в первом году и 35 тыс. руб. во втором). Но дело этим не ограничивается. Добавочный капитал, будучи сам результатом неоплаченного труда, в свою очередь служит капиталисту средством присвоения новой доли неоплаченного труда.

Това става по следния начин. Капиталистът купува за 5 хил. рубли добавена работна сила. Предположим, что уплачена полная ее стоимость, т. е. произошел обмен по эквиваленту. Однако в действи­тельности здесь нет и следов равенства.

Какво представ­ляват тези 5 хил. рубли с които нашия дядя Вася-капиталиста купил работна сила? Това е част от добавената стойност, създадена от работника, част от този дан, който по израза на К. Маркс, се откъсва ежегодно от класата на работниците за класата на капиталистите. «Ако класата на капита­листите — пише Маркс — с част от този дан купува добавена работна сила, даже по пълна цена, така че еквивалент да се обменя на еквивалент, то все пак той ще постъпва по старата рецепта на завое­вателя, купуващ стоки от победените с техните собствени от тях награбени пари».

Работната сила, купена з тези 5 хил. рубли, т. е. с присвоения незаплатен труд  на работниците, заети в предишни години, създават нова добавена стойност в размер на 15 хил. рубли.

И така капиталистическото разширено възпроиз­водство ни показва, че присвоената добавена стойност служи на капиталист, като средство за по-нататъшно присвояване във все понарастващи размери на но­ва добавена стойност. В това и се състои класовата същност на натрупването на капитала.

Натрупването на капитала зависи от величината на добавената стойност. С какво се определя величината на добавената стойност?

Първо- със степента на експлоата­ция на работниците и второ- с величината на действащия капитал.

С развитието на капитализма, с разширяването на обема на производство, с увеличаване количеството на присвоен незаплатен труд се усилват и темповете на натрупване на капитала. И в прякай зависимост от това расте разточителността и паразитизма на господстващата класа в буржоазното общество.

В капиталистическото общество основните богатст­ва, създадени от трудещите се, са съсредоточени в ръцете на буржоазията, фактически от малка нейна върхушка.

«…В ръцете на 20% най-високоплатени американци, които имат ежегоден доход над 100 хил. долара е съсредоточено 49,4% от съвкупния обем доходи на населението, а  20% най-бедни притежават само 3,4% от него.

…От всеки заработен в САЩ долар 90 цента отиват в джоба на 1% най-богати американци».[1]

В САЩ най-богатите 10% от населението, получаващи доход от капитала, владеят 72% от цялото национално богатство, а най-бедните 50% от населението се разпореждат само с 2% от националното богатств. (Источник https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8041443)

На примерно 1% oт населението на Англия се падат 1/3, а на 6% — две трети от личното богатство на страната. Благосъстоянието на тези свръхбогати във Великобритания в 20 пъти е по-голямо от съвкупното благосъстояние на бедните хора в кралството, съставляващи 20% от цялото население (данни от 2016 г.).[2]

Не по-добра е ситуацията и в другите капиталистически страни (данни от 2016 г., виж диаграмата): в Индия 1% oт най-богатите хора контролират 58,4% от цялото национално богатство на страната; в Китай, която руските реформисти от КПРФ и другите «розови» партии се опитват да представят за страна социалистическа, 1% от богатите  владеят в една или друга степен 43,8% от цялото национално достояние; в САЩ — 42,1%, и т.н. Но все эти страны оставила далеко позади капиталистическая Россия, как выяснилось, это страна с самым большим в мире имущественным неравенством — 1% населения российских богачей контролирует 74,5% национального богатства страны[3].

imageСпециалистите от крупната световна финансова компания Credit Suisse (Швейцария) отбелязват: «Нашите оценки показват, че бедната половина от човечеството владее под 1% от глобалното богатств докато в същото време, в собствеността на 10% от най-богатите хора на планетата се намира 89% от световното, а на 1% се падат около половината от глобалните активи.»[4] На тях може да се вярва — те съхраняват в сметките си капиталите на тези свръхбогаташи, те отлично знаят, за какво говорят.

При това капиталите на свръхбогатите непрекъснато растат. Джоузеф Е. Щиглиц, лауреат на Нобелева премия в областта на икономиката говори за американските олигарси: «В 2009-2010 година на «възстановяване» 1% от верхушката получаваща доходи в САЩ е получил 93% от ръста на доходите».[5] То же самое и в других странах мира. Вот некоторые примеры по самым известным лицам.

Рокфелерите (САЩ) в средата на 20-те години на XX век са владеели личен капитал от 1,08 млрд. дол., в на­чалото на 60-те години — 4 млрд. дол. Днес тяхното състояние превишава  1 трилион дол. (2016 г.). Эта семья контролирует более чем 40 крупнейших американских компаний.

Морганите (САЩ) — 20-те г. —  90 млн., 60-те г. — 260 млн. дол.

Дюпоните (САЩ) — съответно, 239 млн. и 5 млрд. дол. Само 50 члена от голямото семейство Дюпон разполагат с активи на сума над 150 милиарда долара.[6] Семейство Дюпон притежават акции в десет пъти повече, в сравнение с населението на САЩ. Дюпоны владеют более тридцатью крупнейшими американскими корпорациями, среди которых «Е. И. Дюпон де Немур» (крупнейшая в мире химическая корпорация, выпускающая широкий ассортимент товаров — от женских колготок до ракетного и ядерного топлива).[7]

Какво е днес състоянието на тези две американски семейства свръхбогати да се каже се затрудняват даже световните специалисти в областта на финансите. Известно е само, че Морганите заедно с Дюпоните контролират примерно 20% от БВП на САЩ, произвеждайки като цяло стоки и услуги за 1,5 трлн. дол. Тази цифра в 5—6 пъти превишава БВП на Русия.  Эти семейства владеют сотней американских компаний, в числе которых крупнейшие мировые монополии «Дженерал Моторс» (самая большая мировая автомобилестроительная корпорация, производящая не только легковые автомобили, но и грузовики, автобусы, авиационные двигатели, а также танки) и  «Дженерал Электрик»[8].

Ротшилдите (Европа, САЩ) — в 1850 година клана на банкерите Ротшилд по най-ниска оценка е притежавал 6 млрд долара[9],  днес в 2016 година — над 3 трилиона дол.[10] При това точната сума на тяхното състояние не се наема да изчисли никой, толкова обширна и разнообразна е тяхната империя по изпомпване на пари от всичко[11]. Вот только ничтожная часть из того, чем владеют члены семейства сверхбогачей Ротшильдов: ведущие и крупнейшие банки Англии, Франции и Швейцарии (N. M. Rothschild & Son, Rothschild & Cie, Rothschild AG и др.), которые объединены в Rothschild Group, насчитывающую 57 офисов в 45 странах мира; холдинговые компании Concordia B.V., «Сосьете д’энвестисман дю Нор» и др.; компания «Рио Тинто», специализирующаяся на добыче угля, железа, меди, урана, золота, алмазов и алюминия; международная компания по обработке и продаже алмазов De Biers; энергетическая компания Vanco International Limited; девелоперский бизнес, отели и рестораны, средства массовой информации и издательское дело.

И още няколко цифри. За 2016 г. количеството на милиардерите на планетата за първи път превишило 2000 човека (нараснало от 1810 до 2043 човека), а сумарното им състояние на тези свръхбогати само за една година нараснало на 18%, съставяйки 7,7 трлн. дол[12]. Из них пять самых богатых олигархов мира — Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джефф Безос, Амансио Ортега и Марк Цукерберг — владеют таким же богатством, каким владеют 3,8 миллиарда населения земного шара[13]. То есть их богатство равно богатству половины человечества!

Част от добавената стойност се приспада, защото отива за личното потребление на капиталистите, както вече знаем отива за разширяване на производството. Може би капиталистите се грижат за народа и се стремят да про­извеждат все повече стоки, за да може напълно да удовлетво­рят потребностите на населението? Ничего подобного. Самото производство и необходимостта от неговото постоянно разши­ряване се диктува от една цел — да бъдеш силен,  да осигуриш за себе си получаване на повече доходи. А как се става силен? Для этого надо расширять производство, укрупнять предприятия, вводить новую технику. Так, в конкурентной борьбе происходит постепенное увели­чение индивидуального капитала за счет капитализа­ции прибавочной стоимости. Такова съсредоточаване на все по-голяма маса добавена стойност, служеща за разширяване на производството се нарича концентрация на капитала.

Но съществува и друг път за увеличаване размера на капитала. Във всяка капиталистическа страна има не само крупни, но и малки предприятия. В резултат на конкурентна борба малките предприя­тия се поглъщат от крупните. Освен това, собствениците на малки предприятия могат доброволно да обединят своите капитали в общ капитал, който да се нарича акционерен. Такъв процес на укрупваене се нарича централизация на капитала.

Далее

К курсу «Политическая экономия капитализма»

[1] https://www.pravda.ru/world/northamerica/usacanada/10-04-2013/1151819-usa-0/

[2] http://www.vestifinance.ru/articles/75068

[3] http://finview.ru/2016/11/28/zerohedge-com-2-135/

[4] http://finview.ru/2016/11/28/zerohedge-com-2-135/

[5] https://www.project-syndicate.org/commentary/the-price-of-inequality/russian?barrier=accessreg

[6] https://www.zarubejom.ru/news/26486.html

[7] https://infibu.wordpress.com/tag/%D1%81%D1%88%D0%B0/

[8] https://traders-union.ru/profianalitics/samye-bogatye-semi-v-mire/

[9] Nicolas Hagger. The Syndicate. The Story of the Coning World Government. O Books, 2004

[10] http://nlo-mir.ru/teoria/49527-hozjaeva-deneg.html

[11] https://www.business-gazeta.ru/article/344690

[12] https://www.business-gazeta.ru/article/344690

[13] https://work-way.com/blog/2017/11/28/davajte-priznaem-kapitalizm-prosto-ne-rabotaet/
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: metaloobrabotka
Категория: Технологии
Прочетен: 795031
Постинги: 1768
Коментари: 230
Гласове: 359
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31